Táto stránka používa na zlepšenie používania cookies. Pokračovaním súhlasíte s podmienkami používania.

SÚHLAS

Akcia sa nepodarila

ZAVRIEŤ

Boli ste úspešne prihlásený

ZAVRIEŤ

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodná spoločnosť: Tibox servis s.r.o. , so sídlom Karpatské námestie 10, Bratislava 83106, identifikačné číslo IČO: 47377763 zapísanej v obchodnom registri vedenom OBU-BA-OZP1-2013 / 49624-2, oddiel, vložka pre poskytovanie služby prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.pracujvrakusku.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky obchodnej spoločnosti Tibox servis sro, so sídlom Karpatské námestie 10, Bratislava 83106, identifikačné číslo: 47377763, zapísanej v obchodnom registri vedenom OBU-BA-OZP1-2013 / 49624- 2, oddiel, vložka, telefónne číslo 0907 346 997 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník (ďalej len "občiansky zákonník")

1.2. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.3. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Užívateľský účet

2.1. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní služby (ponuky práce) je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní služby sú predávajúcim považované za správne.

2.2. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1. Všetka prezentácia služieb umiestnená vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tychto služieb. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o službe, a to vrátane uvedenia ceny. Ceny služby sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny služieb zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3.3. Pre objednanie služieb vyplní kupujúci registračný formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie: Meno, Priezvisko, E-mail, Telefónne číslo

3.4. Pred zaslaním registrácia predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "registrovať sa". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").

3.5. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

3.6. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíši od základnej sadzby.

4. Cena služieb a platobné podmienky

4.1. Cena sms je 24€ s DPH jednorazovo. Cena zahrňa: aktivovaný profil na 2 mesiace k pracovným ponukám. Cenu služby môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi: Bezhotovostne prostredníctvom Premium sms.

4.2. Kupujúci môže službu uhradiť aj platbou kartou s aktiváciou profilu na vybrané obdobie podľa balíku. (Poplatok sa nestrháva mesačne ale jednorázovo).

4.3. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 4.6 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu služby vopred.

4.4. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu služby spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

5. Reklamácia

5.1 V prípade záujmu o reklamáciu je Používateľ oprávnený písomne kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese reklamacie@pracujvrakusku.sk. Reklamácia musí obsahovať konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

6. Dodanie služieb

6.1. Dodanie služby je okamžité. Sprístupnením všetkych pracovných ponúk a kontaktov na zamestnávateľov na jeden mesiac.

6.2. Aktiváciou služby užívateľ získava výhody akými sú sprístupnenie všetkých pracovných ponúk a kontaktov na zamestnávateľov.

6.3. Zaslaním aktivačnej SMS používateľ súhlasí s podmienkami a so spracovaním používateľom poskytnutých osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, a to na účel poskytovania služby, ponuky služieb a posielania informácií o marketingových akciách prevádzkovateľa, zahŕňajúce aj zasielanie informácií prostredníctvom SMS správ a e-mailov, a to spoločnosťou Tibox servis s.r.o. , so sídlom Karpatské námestie 10, Bratislava 83106.

7. Ochrana osobných údajov

7.1. Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

7.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo a (ďalej spoločne všetko lenako "osobné údaje").

7.3. Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia používateľského účtu. Nezvolí Ak kupujúci inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenia kúpnej zmluvy.

7.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.

7.5. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb

7.6. Osobné údaje budú spracovávané po dobu 6 mesiacov. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

7.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

8. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie súborov cookies

8.1. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

8.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

9. Doručovanie

9.1. Kupujúcemu môže byť doručovaný na elektronickú adresu kupujúceho.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

10.2. Ak je niektoré ustanovenia obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanovenia čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

10.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

10.4. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa pre doručovanie, adresa elektronickej pošty.

dňa: 12.04.2016