Táto stránka používa na zlepšenie používania cookies. Pokračovaním súhlasíte s podmienkami používania.

SÚHLAS

Akcia sa nepodarila

ZAVRIEŤ

Boli ste úspešne prihlásený

ZAVRIEŤ

PRACOVNÁ PORADŇA

Všetko čo potrebujete pri práci v Rakúsku

Ak o práci v zahraničí premýšľate a lákala by vás napríklad práca v Rakúsku, bude sa vám určite hodiť niekoľko uvedených informácií.

V dnešnej dobe sa veľa ľudí zaujíma o prácu v zahraničí, či už je dôvodom vidina väčšieho platového ohodnotenia, zlepšenie jazykových znalostí, či získanie potrebných skúseností a nových kontaktov. V neposlednom rade sa skúsenosti zo zahraničia iste budú dobre vynímať aj v pracovnom životopise, čo môže mať po návrate pri hľadaní zamestnania určite svoju výhodu, vďaka nadobudnutým skúsenostiam a ovládanie cudzieho jazyka.

Ak teda o práci v zahraničí premýšľate a lákala by vás napríklad práca v Rakúsku, bude sa vám určite hodiť niekoľko nižšie uvedených informácií.

Vzhľadom k tomu, že Slovenská republika priamo susedí s Rakúskom, býva táto krajina častou cieľovou stanicou nielen pre dovolenku a výlety, ale práve aj pri hľadaní brigád či priamo práce na stály pracovný úväzok.

Zo skúseností mnohých ľudí je zrejmé, že Rakúšania bývajú k cudzincom veľmi prívetiví, sú priateľskí a majú zmysel pre kolektív. Je teda možné tu získať veľa cenných skúseností, priateľov a príjemných zážitkov.

 

Ako teda začať hľadať prácu v Rakúsku?

 

Pri hľadaní práce v Rakúsku je potrebné postupovať rovnako ako pri hľadaní zamestnania u nás, teda sledovaním inzercie pracovných ponúk v Rakúsku na weboch, využitím ponúk rôznych pracovných agentúr, zasielaním životopisov (v tomto prípade samozrejme v nemčine) apod.

 

Povolenie na pobyt a povinná registrácia

 

Po príchode do Rakúska sa musia všetci cudzinci do troch dní zaregistrovať na príslušnom obecnom úrade - Gemeindeamt. Tu musí nahlásiť svoju adresu na prihlasovacom lístku - Meldezettel, dostane osobné číslo, uvedené v registračnom formulári - Meldebestätigung. Občania Slovenskej republiky síce nepotrebujú povolenie na pobyt, avšak ak sa predpokladá pobyt dlhší ako tri mesiace, je potreba požiadať na regionálnom správnom úrade o povolenie na pobyt pre občanov Európskej únie - Lichtbildausweis für EWR-Bürger. S týmto povolením máte právo sa usídliť kdekoľvek na území Rakúska.

 

Pracovná zmluva

 

Právne predpisy v Rakúsku umožňujú uzatvárať pracovné zmluvy aj ústne. V takom prípade je zamestnávateľom vystavená pracovná karta - Dienstzettel, slúžiace ako doklad o zamestnaní.

Dostane evidenčné číslo poistenia, ktoré je dôležité pre zaznamenanie celkovej doby poistenia a zárobkov, ktoré sú rozhodujúce pre výšku príspevkov.

Sociálne zabezpečenie je povinné poistenie pre všetky zamestnané osoby v Rakúsku.

 

Sociálne poistenie zahŕňa

 

 • Zdravotné poistenie – Krankenversicherung
 • Úrazové poistenie – Umfallversicherung
 • Dôchodkové poistenie – Pensionversicherung
 • Poistenie v nezamestnanosti – Arbeitslosenversicherung

V Rakúsku pôsobia inštitúcie sociálneho zabezpečenia, určené pre rôzne oblasti hospodárstva, napr. pre poľnohospodárov, zamestnancov železníc, baníkov, samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len SZČO).

Pre väčšinu zamestnaných kompetentnou inštitúciou sociálneho zabezpečenia je „Gesudheitkasse“.

Zamestnancovi je pridelená Sociálna poisťovňa. Zamestnanec si ju nemôže vybrať sám.

 

Postup registrácie v Gesudheitkasse  

 • Registráciu do príslušnej sociálnej poisťovne musí vykonať zamestnávateľ
 • Zamestnancovi je pridelené číslo sociálneho zabezpečenia – Sozialversicherungsnummer
 • Zamestnanec následne dostane elektronickú kartu, tzv. e-card, ktorá ho oprávňuje požadovať od poisťovne služby týkajúce sa sociálneho poistenia.

Odvody na sociálne zabezpečenie

Príspevky sú zrážané zamestnávateľom pre všetky oblasti sociálneho poistenia – zdravotné, úrazové, dôchodkové a poistenie v nezamestnanosti.

Osoby, ktoré pracujú na skrátený pracovný úväzok – čiastočný pracovný úväzok „geringfügeArbeit“ majú pokryté len úrazové poistenie. Môžu si dobrovoľne platiť  zdravotné a dôchodkové poistenie.

Dobrovoľné poistenie v nezamestnanosti nie je možné!

SZČO odvádzajú príspevky sami za seba.

 

Zdravotné poistenie

Služby sociálneho zdravotného poistenia zahŕňajú:

 • Lekársku starostlivosť (zahŕňa aj zubných lekárov);
 • Nemocenskú starostlivosť
 • Dávky nemocenského poistenia

E-card je viac než len lekárska karta vo formáte kreditnej karty pre pacienta. Je kľúčom k systému zdravotnej starostlivosti, slúži ako identifikačný preukaz a zabezpečuje prístup prístup k službám e-governmentu. E-card prináša výhody pre pacientov, lekárov, zamestnávateľov ako aj  samotné sociálne zabezpečenie.

Poplatok za e-card je zrážaný zo mzdy automaticky.

V lekárňach sa platia poplatky za recepty („Rezeptgebühr“) a tiež za niektoré zdravotné pomôcky (napr. ortopedické).

Za určitých okolností, môže byť rodinný príslušník poistený spoločne so zamestnanou osobou.

 

Úrazové poistenie

Služby sociálneho úrazového poistenia zahŕňajú:

 • Prevencia pri pracovných úrazoch a chorobách z povolania;
 • Zdravotná starostlivosťzamestnancov;
 • Kompenzácia po pracovnom úraze a chorobe z povolania (invalidný dôchodok, rekvalifikácie na inú prácu vzhľadom na neschopnosť vykonávať pôvodnú prácu).

Dôchodkové poistenie

Služby sociálneho dôchodkového poistenia zahŕňajú:

 • Starobný dôchodok;
 • Predčasný dôchodok;
 • Rehabilitácie

Poistenie v nezamestnanosti

Informácie týkajúce sa oblasti poistenia v nezamestnanosti vám poskytne príslušný úrad práce –  Arbeitsamt  (AMS)

Služby poistenia v nezamestnanosti zahŕňajú:

 • Podpora v nezamestnanosti
 • Finančná pomoc pri hľadaní práce (hradené len budúcim zamestnávateľom)

Viac informácií týkajúcich sa sociálneho zabezpečenia nájdete na webovej stránke rakúskej sociálnej poisťovne Sozialversicherungsanstalt– SVA.

 

Zdravotná starostlivosť a poistenie pri práci v Rakúsku

 

Európske právne predpisy, ktoré v Slovenskej republike platia od vstupu do Európskej únie, stanovujú, že občania SR podliehajú predpisom o zdravotnom poistení len v jednom štáte a to v tomto prípade v štáte, kde vykonávajú zárobkovú činnosť. Ak poistenec túto oznamovaciu povinnosť nesplní, môže sa tým vystaviť sankciám.

Pred zahájením pracovnej činnosti v inom štáte Európskej únie je teda potrebné o tejto skutočnosti informovať zdravotnú poisťovňu v SR, u ktorej ste zaregistrovaný a odhlásiť sa zo Slovenského systému zdravotného poistenia od dátumu, kedy bude zahájená zárobková činnosť.

Ak ste zárobkovú činnosť v zahraničí už zahájili, je potreba bezodkladne do ôsmich dní oznámiť túto skutočnosť slovenskej zdravotnej poisťovni.

Všeobecne platí, že osoba, cestujúci do akéhokoľvek štátu Európskej únie s cieľom hľadania zamestnania, je slovenským poistencom až do doby, keď získa v cudzine prácu. Až do tohto okamihu môže, v prípade nutnosti čerpať zdravotnú starostlivosť v danom štáte Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru, na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia vydaného v Slovenskej republike.

V okamihu, keď táto osoba začne vykonávať zárobkovú činnosť v inom členskom štáte Európskej únie a EHP, začne podliehať tamojším právnym predpisom. V tomto okamihu už prestáva byť poistencom SR a nemôže uplatňovať žiadny nárok z Európskeho preukazu zdravotného poistenia, ktoré bolo vystavené Slovenskou zdravotnou poisťovňou.

Zdravotné poisťovne v daných krajinách vydávajú vlastné preukazy zdravotného poistenia. Ako už bolo uvedené, je potreba o tejto zmene bezodkladne v lehote do 8 dní informovať slovenskú zdravotnú poisťovňu.

Po ukončení pracovnej činnosti v inom členskom štáte je potreba sa opäť bezodkladne prihlásiť späť k slovenskej zdravotnej poisťovni. Zdravotná poisťovňa potom môže požadovať doklad o priebehu zdravotného poistenia v členskom štáte Európskej únie. Ak poznáte deň nástupu k pracovnej činnosti v inom členskom štáte EÚ / EHP, môžete túto skutočnosť vašej poisťovni v SR nahlásiť a k danému dátumu sa rovno odhlásiť.

 

Sociálne poistenie pri práci v Rakúsku

 

V súčasnosti majú v Rakúsku takmer všetci zamestnanci sociálne zabezpečenie. Výška príspevkov sociálneho zabezpečenia sa odvíja od výšky príjmov. Toto poistenie je povinné a poistencovi majú právny nárok na niektoré dávky, ak bola splnená podmienka pre ich vznik. Systém sociálneho poistenia sa financuje z príspevkov zamestnávateľov a zamestnancov a tiež z finančných prostriedkov vlády.

V sociálnom poistení je zahrnuté:

 • nemocenské poistenie
 • úrazové poistenie
 • dôchodkové poistenie
 • poistenie v nezamestnanosti

Mimo úrazového poistenia, ktoré platia sám zamestnávateľ, sa na ostatných odvodoch podieľa zamestnanci i zamestnávatelia.

 

Sociálna pomoc pri práci v Rakúsku

Za poskytovanie sociálnej pomoci zodpovedajú príslušné správne úrady. O dávky sociálnej pomoci je nutné žiadať na správnom úrade - Gemeindeamt, podľa príslušného miesta pobytu či na oddelení sociálnej pomoci - Magistratisches Bezirksamt. V súvislosti s tým je potrebné vziať na vedomie, že na dávky, plynúce zo systému sociálnej pomoci sa nevzťahuje legislatíva Európskej únie, ktorá sa týka koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia, a teda je rozhodnutie o udelení týchto dávok, úplne v kompetencii miestnych príslušných úradov.

 

Práceneschopnosť PN

 

Práceneschopnosť musíte nahlásiť do 7 dní od vzniku PN. Ak PN trvá dlhšie ako 14 dní, po 14-tich dňoch je potrebné opätovne oznámiť jej trvanie.
Na začiatku PN vyplňte formulár a odošlite ho do 7 dní od začiatku PN. Pri PN trvajúcej dlhšie ako 14 dní je potrebné odoslať tlačivo každých 14 dní. Koniec PN je potrebné hlásiť čo najskôr po jej ukončení. Vždy odosielajte originál s pečiatkou a podpisom lekára. V prípade, že Vaša PN bude trvať dlhšie ako 42 dní, budete mať nárok na sociálnu podporu pri dlhodobej PN. Ak o ňu chcete požiadať, v takom prípade vyplňte druhú stranu tlačiva. Nezabudnite vyplniť číslo Vášho účtu vo forme IBAN a BIC. Účet môže byť vedený aj na Slovensku, nemusí byť rakúsky. 

 

Nemocenské dávky

Každý, kto ochorie, musí od zamestnávateľa naďalej dostávať náhradu mzdy. Náhrada mzdy nie je iba o mzdách alebo platoch. Zahŕňa aj pravidelné nadčasy alebo prémie vypočítané na základe priemeru.

Na peňažnú nemocenskú dávku (Krankengeld) máte nárok, ak v dôsledku  choroby nemôžete pracovať a ste:

 • zamestnanec v platenom zamestnaní
 • nezamestnaná osoba poberajúca dávky z poistenia v nezamestnanosti
 • účastník rekvalifikačných školení.

Nárok na poberanie dávok vzniká vystavením potvrdenia o práceneschopnosti lekárom.

Čo kryje poistenie?

Od začiatku práceneschopnosti začína plynúť trojdňová čakacia lehota. Nemocenské dávky sa zvyčajne začínajú vyplácať od 4. dňa. Ak svoju práceneschopnosť (ďalej len PN) do týždňa nenahlásite, nemocenské dávky sa budú vyplácať až odo dňa oznámenia. Denná výška nemocenských dávok sa vypočíta na základe poslednej mzdy. Od 43. dňa je výška PN 50 % – 60 % zo mzdy.

Ak to stanovy fondu zdravotného poistenia umožňujú, tieto sadzby sa môžu zvýšiť o určité percento za manžela/manželku a/alebo ostatných nezaopatrených rodinných príslušníkov. Zvýšená dávka nesmie presiahnuť 75 % zo mzdy.

V prípade osôb, ktorých mzda neprekračuje minimálnu úroveň pre povinné poistenie a ktoré sú zároveň dobrovoľne poistené, je výška stanovená.

 

Výška dávky

závisí od príjmu za posledný mesiac pred chorobou a od výšky pokračujúceho vyplácania mzdy.

Zamestnávateľ musí zaplatiť celú sumu, neskôr polovicu. Počas polovice pokračujúcej výplaty náhrady miezd dostanete aj polovicu nemocenskej dávky od ÖGK – Österreichische Gesundheitskasse  (= rakúsky fond zdravotného poistenia).

Ak vyplácanie polovice pokračujúcej platby zamestnávateľom skončí, do procesu vstúpi ÖGK a zamestnanec dostanete plnú nemocenskú dávku. 

Zamestnanci zamestnaní na čiastoční úväzok so samopoistením podľa § 19a ASVG – Zákona o sociálnom poistení zamestnancov – dostávajú dávku vo výške 5,51 EUR za deň (165,44 EUR mesačne).

 

Ako dlho sú vyplácané

Nemocenské dávky sú vyplácané  maximálne 1 rok. Každý, kto je schopný znova odpracovať najmenej 13 týždňov, vzniká mu nový nárok.

 

Rakúsky fond zdravotného poistenia – ÖGK

Zamestnanec musí požiadať ÖGK o polovicu a aj o plnú nemocenskú dávku – nedostane ju „automaticky“.

Trvanie a výška základného nároku na dávku a ďalšieho – následného nároku závisia od počtu odpracovaných rokov. Učni dostávajú úplnú kompenzáciu za učňov po dobu 8 týždňov a čiastočnú mzdu počas ďalších 4 týždňov.

Zamestnávateľ musí naďalej vyplácať náhradu mzdy za nasledujúce obdobia za každý odpracovaný rok:

Dĺžka zamestnania: Plná dávka     Polovičná dávka
1.odpracovaný rok    6 týždňov          4 týždne
od 2. do 15. odpracovaného  roku    8 týždňov          4 týždne
od 16. do 25. odpracovaného roku   10 týždňov          4 týždne
od 26. odpracovaného roku   12 týždňov          4 týždne

Pracovný rok sa vždy začína dátumom prihlásenia do poisťovne.

Nemocenská dávka z dôvodu pracovného úrazu

Zamestnanci majú navyše nárok na úplnú výplatu mzdy za pracovný úraz počas 8 týždňov (alebo 10 týždňov po 15 rokoch práce).

 

Výška pokračujúcej výplaty dávky z dôvodu pracovného úrazu

Počas pracovnej neschopnosti nesmú byť zamestnanci na tom finančne horšie. Musia dostať plat, ktorý by dostali, keby nedošlo k úrazu (Ausfallsprinzip =  princíp úbytku/straty).

Váš nárok na  peňažné nemocenské dávky pri pohybe v rámci Európy

Vo všeobecnosti platí, že peňažné nemocenské dávky (t. j. dávky určené na náhradu príjmov stratených v dôsledku choroby) sa vždy vyplácajú na základe právnych predpisov krajiny, v ktorej ste poistení, bez ohľadu na to, kde sa zdržiavate alebo kde máte pobyt*.
Pri získaní nároku na nemocenské dávky pri presťahovaní do inej krajiny (Európskej únie, na Island, do Lichtenštajnska, Nórska alebo Švajčiarska), musí príslušná inštitúcia (t. j. inštitúcia v krajine, v ktorej ste poistení) zohľadniť obdobia poistenia, pobyt alebo zamestnanie podľa právnych predpisov každej zo spomínaných krajín. Tým sa zabezpečí, že ľudia pri zmene zamestnania alebo pri presťahovaní do iného štátu neprídu o svoje zdravotné poistenie.

 

Nárok na podporu v nezamestnanosti 

 

V prípade, že ste občanom SR, ktorý má trvalý alebo prechodný pobyt v Rakúsku, po skončení pracovného pomeru v Rakúsku sa môžete prihlásiť na úrade práce AMS elektronicky. Ak ste stratili prácu a chcete sa zaregistrovať ako nezamestnaný, použite ako prioritu účet eAMS. Ak takýto účet nemáte alebo neviete ako funguje, môžete sa zaregistrovať online, poslať e-mail miestnej pobočke AMS, alebo kontaktovať AMS telefonicky. Formulár žiadosti o dávku v nezamestnanosti Vám bude následne doručený.

Podmienky nároku

 • prvý nárok na dávku z fondu poistenia v nezamestnanosti - 52 týždňov legálneho zamestnania s povinným poistením, vrátane poistenia do fondu nezamestnanosti v období posledných 2 rokov pred podaním žiadosti.
 • opakujúci nárok - 28 týždňov legálneho zamestnania  s povinným poistením v nezamestnanosti v období posledných 12 mesiacov.
 • nezamestnaný/á pred dovŕšením 25. roku života - 26 týždňov legálneho zamestnania s povinným poistením v nezamestnanosti v období posledných 12 mesiacov.

Každá osoba prihlásená na úrade práce dostane dohodu o právach a povinnostiach voči úradu práce (Betreuungsvereinbarung).


Druhy finančných dávok

z poistenia v nezamestnanosti:
– Podpora v nezamestnanosti (Arbeitslosengeld),
– Dávka v hmotnej núdzi (Notstandshilfe),

dávky na podporu zamestnanosti:
– Podpora pri ďalšom vzdelávaní (Weiterbildungsgeld),
– Dávka pri čiastočnom starobnom úväzku (Altersteilzeitgeld),

špeciálne dávky pre staršie osoby:
– Dôchodkový preddavok (Pensionsvorschuss), odchodné (Übergangsgeld)

špeciálne dávky pre osoby so zdravotnými problémami :
– Podpora pri preškolení (Umschulungsgeld).
– Podpora v nezamestnanosti (Arbeitslosengeld)


Nárok na podporu v nezamestnanosti má každý, kto preukáže minimálnu dĺžku zamestnania s povinným poistením vrátane poistenia do fondu nezamestnanosti a počas poberania podpory v nezamestnanosti je pripravený prijať prácu, pričom dĺžka poberania nebola vyčerpaná.

Žiadosť o dávku v nezamestnanosti

Podpora v nezamestnanosti – informácie rakúskeho úradu práce AMS ako postupovať pri žiadaní o dávku v nezamestnanosti.

V prípade, že ste občanom SR, ktorý nemá trvalý alebo prechodný pobyt v Rakúsku, po skončení pracovného pomeru v Rakúsku sa môžete prihlásiť na príslušnom úrade práce na Slovensku. O dávku v nezamestnanosti môžete požiadať prostredníctvom formuláru U1 (formulár  získate prostredníctvom stránky rakúskeho úradu práce AMS). Príslušná inštitúcia vyplnený formulár U1 pošle na Vašu domácu adresu a tento formulár následne predložíte príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v SR.

Výška podpory v nezamestnanosti

Pri podaní žiadosti pred 30.6. je vymeriavacím základom pre výpočet príjem z predchádzajúceho kalendárneho roka a pri podaní žiadosti po 30.6. príjem zo súčasného kalendárneho roka. Ak nie sú tieto jednoročné vymeriavacie základy k dispozícií, berie sa do úvahy posledný príjem. 
Základná suma podpory pozostáva z 55% denného čistého príjmu. S rodinnými dávkami môže byť max. 80%, bez rodinných dávok max. 60% denného čistého príjmu. 
Po dovŕšení 45. roku života nesmie byť výška podpory v nezamestnanosti nižšia ako bola do dovŕšenia tohto veku.

Výpoveď zo strany zamestnanca

V prípade ukončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca alebo následkom vlastného zavinenia podpora v nezamestnanosti alebo dávka v hmotnej núdzi nebude vyplatená prvé 4 týždne. Napriek tomu dĺžka nároku nebude skrátená.

Poberatelia dávok z úradu práce sú podľa všeobecného zákona o sociálnom poistení (ASVG) zdravotne a úrazovo poistení.

 

Súbeh zamestnania

 

Ak pracujete a bývate na území Slovenskej republiky, ale zároveň pritom tiež pracujete ešte v ďalšom členskom štáte Európskej únie, je potrebné sa obrátiť na Slovenskú správu sociálneho zabezpečenia a vyžiadať si vystavenie formulára E 101, ktorý slúži ako doklad o tom, že ohľadne sociálneho zabezpečenia podliehate právnym predpisom Slovenskej republiky a nemáte teda povinnosť platiť odvody do systému sociálneho zabezpečenia iného členského štátu, v ktorom takisto pracujete.

Váš zamestnávateľ v zahraničí by mal následne kontaktovať zdravotnú poisťovňu v SR a prihlásiť sa tu ako platiteľ poistného. Poistné z príjmu bude potom hradené podľa slovenských právnych predpisov do systému zdravotného a sociálneho poistenia v Slovenskej republike.

Ak vykonávate samostatnú zárobkovú činnosť v Slovenskej republike a zároveň ste zamestnaní v inom členskom štáte Európskej únie, podliehate právnym predpisom Slovenskej republiky i druhej krajiny, v ktorej ste zamestnaní.

 

Uznanie odborných pracovných kvalifikácií pri práci v Rakúsku

 

Oblasť vzájomného uznávania odbornej kvalifikácie na účely výkonu povolania je upravená všeobecným systémom Európskeho spoločenstva pre vzájomné uznávanie odborných kvalifikácií. Toto sa týka predovšetkým tzv. Regulovaných povolaní, pri ktorých sú právnym predpisom upravené podmienky prístupu k týmto povolaniam a odborným činnostiam.

Ak chcete teda napríklad v Rakúsku vykonávať regulované povolanie, je potreba požiadať zodpovednou inštitúciu o uznanie vašej odbornej kvalifikácie. Takúto inštitúcií bývajú príslušné ministerstvá. K oprávnenia vykonávania regulovanej činnosti sa môžu vyjadrovať aj profesijnej komory. Všetky dokumenty a certifikáty, podľa ktorých slovenskí občania žiadajú o uznanie kvalifikácia je nutné preložiť do nemčiny a nechať úradne overiť. Popri uznávaní odbornej kvalifikácie, potrebné na výkon regulovaných povolaní, existuje ešte tzv. Akademické uznávanie, do ktorého sa radí uznávaní diplomov, kvalifikácií a študijných programov vysokoškolských inštitúcií. V prípade, že teda potrebujete získať také uznanie, je potrebné sa obrátiť na Rakúskou vysokú školu alebo na Centrum pre uznávanie vysokoškolských diplomov a kvalifikácií.

Zoznam regulovaných profesií vrátane kontaktných osôb, zodpovedných za konkrétny odbory možno nájsť na: http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/regprofs/dsp_bycountry.cfm.

 

Európske formuláre

 

K dôležitým dokladom ohľadom pohybu pracovníkov v rámci Európskej únie, EHP a Švajčiarska patria tzv. Európske formuláre, prostredníctvom ktorých inštitúcie v jednotlivých krajinách vzájomne komunikujú. Tieto formuláre nie sú vystavované automaticky. O ich vystavenie žiada buď pracovník, alebo zodpovedná inštitúcia.

Európske formuláre majú jednotný formát a sú k dispozícii vo všetkých jazykoch Európskej únie. Vytvorené sú tak, aby v akejkoľvek členskej krajine mohli pracovníci príslušnej inštitúcie získať potrebné informácie. Občania, cestujúci do iného členského štátu na účely práce, štúdia a pod. By sa teda mali pred odchodom informovať, či tieto formuláre potrebujú. Európske formuláre sú vydávané kompetentnými inštitúciami, väčšinou Úrady práce alebo zdravotnými poisťovňami.

Prehľad jednotlivých európskych formulárov

 • Formuláre radu E 100 - týkajúce sa príslušnosti k právnym predpisom a zdravotného poistenia
 • Formuláre radu E 200 - týkajúce sa sociálneho a dôchodkového poistenia
 • Formuláre radu E 300 - na účely zamestnanosti a nezamestnanosti
 • Formuláre radu E 400 - týkajúce sa rodinných dávok
 • Formulár E 106 - slúži na zaistenie nároku na plnú zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike pre občanov, ktorí pracujú v inom členskom štáte Európskej únie, ale bývajúci naďalej v SR. O tento formulár zažiada pracovník zahraničnej inštitúcii, u ktorej je poistený. Vystavený formulár E 106 potom odovzdá slovenskej zdravotnej poisťovni, u ktorej bol pred odchodom poistený. Na základe tohto formulára má potom nárok na plnú lekársku starostlivosť v oboch krajinách.

 

Minimálna mzda v Rakúsku

 

Minimálna mzda v Rakúsku nie je pevne oficiálne stanovená. Vyššie miezd býva zakotvená v kolektívnych zmluvách. Platy v Rakúsku sa samozrejme líšia ako všade inde podľa odborov.

Priemernej mesačnej mzdy sa pohybujú zhruba takto:

 • v IT od 4000 do 5500 € podľa zamerania
 • vo výrobe cca 2000 €
 • pomocné sily od 1000 € (upratovačka) do 2000 € (stavebný robotník)
 • predavač cca 1300 €
 • odborní remeselníci od 2200 do 3000 € podľa danej profesie

 

 

 

 

Dovolenka pri práci v Rakúsku

 

Zamestnanci majú nárok na dovolenku v rozsahu 25 - 30 pracovných dní počas kalendárneho roka. Po uplynutí 25 odpracovaných rokov sa rozsah dovolenky zvyšuje na 36 pracovných dní.

Sviatky v Rakúsku

 

 • Nový rok 1. 1.
 • Svätých Troch kráľov 6. 1.
 • Veľkonočná nedeľa pohyblivý sviatok
 • Veľkonočný pondelok pohyblivý sviatok
 • Deň práce 1. 5.
 • Nanebovstúpenie Pána pohyblivý sviatok
 • Svätodušná nedeľa pohyblivý sviatok
 • Svätodušný pondelok pohyblivý sviatok
 • Božie telo pohyblivý sviatok
 • Nanebovzatia Panny Márie 15. 8.
 • Štátny sviatok 26. 10.
 • Sviatok Všetkých svätých 1. 11.
 • Nep. počatia Panny Márie 8. 12.
 • 1. Sviatok vianočný 25. 12.
 • 2. Sviatok vianočný 26. 12.

Dôležité telefónne čísla v Rakúsku

 

Požiarnici / Feuerwehr 122

Polícia / Polizei 133

Záchranná služba / Rettung 144

Telefónne informácie / Telefonauskunft 118877

Havarijné služby / Pannendienst ARBÖ 123

Havarijné služby / Panendienst ÖAMTC 120

Pracovná agentúra / AMS (Arbeitsmarktservice) +43 (0) 662/8883

Finančný úrad / Finanzamt +43 (0) 662/6380547000

Zdravotná poisťovňa / SGKK (Krankenkasse) +43 (0) 662/8889