Táto stránka používa na zlepšenie používania cookies. Pokračovaním súhlasíte s podmienkami používania.

SÚHLAS

Akcia sa nepodarila

ZAVRIEŤ

Boli ste úspešne prihlásený

ZAVRIEŤ

PRACOVNÁ PORADŇA

Pobyt v Rakúsku

Chystáte sa dlhší čas pobudnúť v Rakúsku a rozmýšľate, aké sú vaše povinnosti voči úradom? Aké dokumenty potrebujete, kde ich nájdete a ako ich vyplniť? Prinášame kompletný prehľad informácií o prihlasovacej povinnosti v Rakúsku. 

1. Do troch mesiacov bez povolenia

Slováci ako občania z krajín EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru EHP nepotrebujú na pobyt v Rakúsku žiadne povolenie, ak tento pobyt netrvá viac ako 3 mesiace, a to nezávisle od činnosti pôsobenia občana na rakúskom území. Ak máte zabezpečenú výživu a uzavreté dostatočné poistenie, získavate právo usadiť sa kdekoľvek v rámci Rakúska.

V prípade ak to tak nie je, plánujete sa dlhodobo zdržiavať v Rakúsku, musia občania EHP a EÚ, pre získanie potvrdenia o pobyte (Anmeldebescheinigung) spĺňať nasledovné podmienky:

-sú v Rakúsku zamestnaní alebo vykonávajú samostatne zárobkovú činnosť

-disponujú dostatočnými existenčnými prostriedkami (vrátene nemocenského poistenia) pre seba a rodinných príslušníkov, takže počas pobytu nepoberajú sociálne dávky

-hlavným cieľom pobytu je vzdelanie, vrátene odborného vzdelania (prípravy na povolanie) na verejnej škole, uznanej súkromnej škole alebo v inom vzdelávacom zariadení. Občan musí disponovať dostačenými existenčnými prostriedkami pre seba a rodinných príslušníkov, ktoré pokrývajú aj nemocenské poistenie

-občan hodnoverne preukáže, že v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov bude vykonávať zárobkovú činnosť.

2. Prihlásenie adresy v Rakúsku

Ak sa prisťahujete do Rakúska, resp. zmeníte ubytovanie v rámci Rakúska, musíte sa prihlásiť na príslušnom úrade prostredníctvom prihlasovacieho lístka (nemecky Meldezettel). Prihlásiť sa musíte do troch dní od príchodu do krajiny. Prihlásenie je bez poplatkov a nevzťahujú sa naň žiadne dodatočné náklady. Každá osoba musí vyplniť vlastný prihlasovací lístok, resp. formulár. Žiadateľ následne získa písomné potvrdenie o ohlásení– Bestätigung der Meldung (Meldezettel).

Prihlásiť sa musíte na oddelení evidencie občanov na polícii, obecnom, alebo obvodnom úrade do 3 dní od usadenia sa. Do 3 dní je nutné nahlásiť každú zmenu bydliska. Po prihlásení vám bude pridelené osobné registračné číslo (ZMR–Zahl). Nájdete ho na potvrdení o registrácii.

Na úspešné prihlásenie potrebujete:

Vyplnený formulár registrácie pobytu, tzv. Bestätigung der Meldung (Meldezettel)

Formulár je k dispozícii na príslušných úradoch a v niektorých trafikách, môžete si ho stiahnuť aj priamo tu Bestätigung der Meldung (Meldezettel). Pre menej jazykovo zdatnejších prikladáme preložený Meldezettel do slovenského jazyka. Odstavce vo formulári musia byť vyplnené kompletne a čitateľne. 

Náboženské vyznanie

Odstavec týkajúci sa náboženského vyznania môžete vyplniť až potom, keď vám poskytovateľ ubytovania podpíše ohlasovací lístok (Meldezettel). Uvedenie vierovyznania však nie je povinné. Pri tomto bode si dobre zvážte, akú informáciu uvediete. Samotný štát neprispieva do rozpočtu cirkvi, prispievateľmi sú priamo veriaci. Ak ste veriaci a uvediete to vo formuláry, musíte cirkevný poplatok zaplatiť. Platí to v prípade ak máte v Rakúsku nahlásený dlhodobý pobyt, pri krátkodobom pobyte, vám povinnosť platiť cirkvi nevzniká. V prípade ak sa nehlásite k žiadnej cirkvi, uveďte do políčka "bez vierovyznania" (Ohne Religionsbekenntnis).

ZMR-Zahl

ZMR-Zahl je číslo pridelené pri prvom prihlásení na prihlasovacom úrade (Meldeamt). Ak ste v Rakúsku prvýkrát, toto pole nevypĺňate. ZMR-Zahl je systémom náhodne vygenerované dvanásťmiestne číslo.

Podpis poskytovateľa ubytovania

Poskytovateľom môže byť každá osoba, ktorá poskytuje ubytovanie. Pri byte s hlavným nájmom (Hauptmietwohnung) podpisuje ohlasovací lístok domová správa a pri byte v podnájme (Untermietwohnung) hlavný nájomník. Pri bytoch v osobnom vlastníctve (Eigentumswohnung) alebo vlastných domoch podpisuje ohlasovací lístok ich vlastník. Poskytovateľ ubytovania s vami nemusí byť, priamo na úrade, pri nahlasovaní. 

Platný cestovný pas, prípadne občiansky preukaz;

Rodný list (úradne preložený do nemčiny);

Sobášny list (úradne preložený do nemčiny);

Formuláre registrácie pobytov (z predchádzajúcich miest v rámci Rakúska).

Podpis oznamovateľa

Podpísaním ohlasovacieho lístku potvrdzujete objektívnu správnosť všetkých údajov.

Výnimky z ohlasovacej povinnosti 

Osoby, ktoré sú už nahlásené inde v Rakúsku, sú od ohlasovacej povinnosti oslobodené, ak:

-bývajú bezplatne (zadarmo) v jednom byte nie dlhšie ako dva mesiace (napr. dovolenka u starých rodičov);

-sú prijaté v ústavnej nemocnici ako odchovanci;

-sú ako neplnoleté osoby umiestnené v detskom, študentskom, mládežníckom alebo športovom domove;

-sú príslušníkmi spolkovej armády, spolkovej polície, colnej a justičnej stráže alebo sú umiestnené v rámci pomoci pri katastrofách v spoločných ubytovniach, napr. kasárňach. 

Adresu miesta pobytu musíte nahlásiť aj v tom prípade, ak budete do Rakúska dochádzať za prácou, ale bývať budete na Slovensku.

V prípade, ak máte v Rakúsku prácu, ste povinný nahlásiť sa na príslušnom úrade do troch dní od príchodu do krajiny.

Ak si prácu v Rakúsku ešte len hľadáte, skústesi pozrieť aktuálne pracovné ponuky v Rakúsku.