Táto stránka používa na zlepšenie používania cookies. Pokračovaním súhlasíte s podmienkami používania.

SÚHLAS

Akcia sa nepodarila

ZAVRIEŤ

Boli ste úspešne prihlásený

ZAVRIEŤ

PRACOVNÁ PORADŇA

Pobyt v Rakúsku

Chystáte sa dlhší čas pobudnúť v Rakúsku a rozmýšľate, aké sú vaše povinnosti voči úradom? Aké dokumenty potrebujete, kde ich nájdete a ako ich vyplniť? Prinášame kompletný prehľad informácií o prihlasovacej povinnosti v Rakúsku. 

1. Do troch mesiacov bez povolenia

Slováci ako občania z krajín EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru EHP nepotrebujú na pobyt v Rakúsku žiadne povolenie, ak tento pobyt netrvá viac ako 3 mesiace, a to nezávisle od činnosti pôsobenia občana na rakúskom území. Ak máte zabezpečenú výživu a uzavreté dostatočné poistenie, získavate právo usadiť sa kdekoľvek v rámci Rakúska.

V prípade ak to tak nie je, plánujete sa dlhodobo zdržiavať v Rakúsku, musia občania EHP a EÚ, pre získanie potvrdenia o pobyte (Anmeldebescheinigung) spĺňať nasledovné podmienky:

-sú v Rakúsku zamestnaní alebo vykonávajú samostatne zárobkovú činnosť

-disponujú dostatočnými existenčnými prostriedkami (vrátene nemocenského poistenia) pre seba a rodinných príslušníkov, takže počas pobytu nepoberajú sociálne dávky

-hlavným cieľom pobytu je vzdelanie, vrátene odborného vzdelania (prípravy na povolanie) na verejnej škole, uznanej súkromnej škole alebo v inom vzdelávacom zariadení. Občan musí disponovať dostačenými existenčnými prostriedkami pre seba a rodinných príslušníkov, ktoré pokrývajú aj nemocenské poistenie

-občan hodnoverne preukáže, že v priebehu nasledujúcich šiestich mesiacov bude vykonávať zárobkovú činnosť.

2. Prihlásenie adresy v Rakúsku

Ak sa prisťahujete do Rakúska, resp. zmeníte ubytovanie v rámci Rakúska, musíte sa prihlásiť na príslušnom úrade prostredníctvom prihlasovacieho lístka (nemecky Meldezettel). Prihlásiť sa musíte do troch dní od príchodu do krajiny. Prihlásenie je bez poplatkov a nevzťahujú sa naň žiadne dodatočné náklady. Každá osoba musí vyplniť vlastný prihlasovací lístok, resp. formulár. Žiadateľ následne získa písomné potvrdenie o ohlásení– Bestätigung der Meldung (Meldezettel).

Prihlásiť sa musíte na oddelení evidencie občanov na polícii, obecnom, alebo obvodnom úrade do 3 dní od usadenia sa. Do 3 dní je nutné nahlásiť každú zmenu bydliska. Po prihlásení vám bude pridelené osobné registračné číslo (ZMR–Zahl). Nájdete ho na potvrdení o registrácii.

Na úspešné prihlásenie potrebujete:

Vyplnený formulár registrácie pobytu, tzv. Bestätigung der Meldung (Meldezettel)

Formulár je k dispozícii na príslušných úradoch a v niektorých trafikách, môžete si ho stiahnuť aj priamo tu Bestätigung der Meldung (Meldezettel). Pre menej jazykovo zdatnejších prikladáme preložený Meldezettel do slovenského jazyka. Odstavce vo formulári musia byť vyplnené kompletne a čitateľne. 

Náboženské vyznanie

Odstavec týkajúci sa náboženského vyznania môžete vyplniť až potom, keď vám poskytovateľ ubytovania podpíše ohlasovací lístok (Meldezettel). Uvedenie vierovyznania však nie je povinné. Pri tomto bode si dobre zvážte, akú informáciu uvediete. Samotný štát neprispieva do rozpočtu cirkvi, prispievateľmi sú priamo veriaci. Ak ste veriaci a uvediete to vo formuláry, musíte cirkevný poplatok zaplatiť. Platí to v prípade ak máte v Rakúsku nahlásený dlhodobý pobyt, pri krátkodobom pobyte, vám povinnosť platiť cirkvi nevzniká. V prípade ak sa nehlásite k žiadnej cirkvi, uveďte do políčka "bez vierovyznania" (Ohne Religionsbekenntnis).

ZMR-Zahl

ZMR-Zahl je číslo pridelené pri prvom prihlásení na prihlasovacom úrade (Meldeamt). Ak ste v Rakúsku prvýkrát, toto pole nevypĺňate. ZMR-Zahl je systémom náhodne vygenerované dvanásťmiestne číslo.

Podpis poskytovateľa ubytovania

Poskytovateľom môže byť každá osoba, ktorá poskytuje ubytovanie. Pri byte s hlavným nájmom (Hauptmietwohnung) podpisuje ohlasovací lístok domová správa a pri byte v podnájme (Untermietwohnung) hlavný nájomník. Pri bytoch v osobnom vlastníctve (Eigentumswohnung) alebo vlastných domoch podpisuje ohlasovací lístok ich vlastník. Poskytovateľ ubytovania s vami nemusí byť, priamo na úrade, pri nahlasovaní. 

Platný cestovný pas, prípadne občiansky preukaz;

Rodný list (úradne preložený do nemčiny);

Sobášny list (úradne preložený do nemčiny);

Formuláre registrácie pobytov (z predchádzajúcich miest v rámci Rakúska).

Podpis oznamovateľa

Podpísaním ohlasovacieho lístku potvrdzujete objektívnu správnosť všetkých údajov.

Výnimky z ohlasovacej povinnosti 

Osoby, ktoré sú už nahlásené inde v Rakúsku, sú od ohlasovacej povinnosti oslobodené, ak:

-bývajú bezplatne (zadarmo) v jednom byte nie dlhšie ako dva mesiace (napr. dovolenka u starých rodičov);

-sú prijaté v ústavnej nemocnici ako odchovanci;

-sú ako neplnoleté osoby umiestnené v detskom, študentskom, mládežníckom alebo športovom domove;

-sú príslušníkmi spolkovej armády, spolkovej polície, colnej a justičnej stráže alebo sú umiestnené v rámci pomoci pri katastrofách v spoločných ubytovniach, napr. kasárňach. 

Adresu miesta pobytu musíte nahlásiť aj v tom prípade, ak budete do Rakúska dochádzať za prácou, ale bývať budete na Slovensku.

V prípade, ak máte v Rakúsku prácu, ste povinný nahlásiť sa na príslušnom úrade do troch dní od príchodu do krajiny.

Prenájom

 

Pred podpísaním nájomnej zmluvy si môžete prezrieť byty. Byty, ktoré sú inzerované v novinách alebo na internete, sú často riešené realitnými agentmi. Ak si byt pozerá viacero zainteresovaných strán súčasne, nazýva sa to kolektívne sledovanie (“Sammelbesichtigung”). Schôdzka prehliadky bytu sa často organizuje telefonicky. Počas prehliadky bytu sa pýtajte čo najviac otázok a nepodpíšte nájomnú zmluvu alebo ponuku nájomného v skratke, a to ani vtedy, ak na vás prenajímateľ alebo realitný agent naliehajú.

S nájomnou ponukou potvrdzujete, že si za určitých podmienok chcete byt prenajať. Ak prenajímateľ akceptuje túto ponuku nájmu, nájomná zmluva je konečná.

Poplatky za nájom u väčšiny bytov, obecných (Gemeindewohnungen) a družstevných (Genossenschaftswohnungen) bytov je stanovené v zákone, ktorý upravuje vzťah prenajímateľa a nájomcu (Mietrechtsgesetz). Tento zákon kategorizuje staršie prenajímané byty podľa zariadenia (kúrenie, WC v hale alebo v apartmáne, dodávka teplej vody, atď.), a taktiež stanovuje maximálne hranice nájomného a štandardné nájomné sadzby, lehoty pre výpoveď nájmu, atď. Rodinné domy a bytové priestory pre vykonávanie podnikateľskej činnosti tento zákon neupravuje.

Náklady za väčšinu nájomných bytov v celom Rakúsku upravuje zákon o prenajímateľovi a nájomcovi (Mietrechtsgesetz). Zákon klasifikuje staršie nájomné byty podľa ich príslušenstva (kúrenie, WC na chodbe alebo v byte, teplá voda atď.), ale zároveň stanovuje maximálne a odporúčané výšky prenájmu, výpovednú lehotu atď. Rodinné domy a firemné byty alebo služobné byty sú vo spravidla zo zákona o prenajímateľovi a nájomcovi vylúčené. Prevod nábytku alebo majetku je povolený. Zálohy na nájomné a vklady sú obvyklé pri prenájme bytov v starých budovách. Nájomné za meter štvorcový závisí od mnohých faktorov, ako sú dopravné spojenia, infraštruktúra, umiestnenie, okolie, zariadenie a stav bytu. Na konci roka 2022 boli priemerné náklady na byt primárneho nájmu (nájomné a prevádzkové náklady, rezidencie) 8,80 EUR za meter štvorcový podlahovej plochy.

Burgenland a Korutánsko patria medzi najlacnejšie provincie; Vorarlbersko, Salzburg a Viedeň patria medzi drahšie spolkové krajiny. Menšie byty sú často drahšie na meter štvorcový ako väčšie. Do úvahy treba brať aj prevádzkové náklady (približne 25 % čistého nájomného) a poplatky za kúrenie, plyn a elektrinu.

Provízia pre realitných maklérov: Od 1. júla 2023 bude platiť zásada, že služby hradí nájomca/klient (Bestellerprinzip). To znamená, že provízie platí výlučne a v plnej miere osoba, ktorá o ne pôvodne požiadala. V Rakúsku je to zvyčajne prenajímateľ. Realitných maklérov môžu angažovať aj nájomníci. Pred uzatvorením nájomnej zmluvy alebo kúpnej zmluvy je vhodné poradiť sa s príslušnými poradnými orgánmi, ako sú Združenie nájomcov (Mietervereinigung), Združenie na ochranu nájomcov (Mieterschutzverband), Združenie informácií o spotrebiteľoch (Verein für Konsumenteninformation) alebo komora práce (Arbeiterkammer).

Za uzatvorenie kúpnej alebo nájomnej zmluvy si realitní makléri účtujú províziu vo výške 3-4 % z kúpnej ceny + 20 % DPH a pri prenájme 1 mesačné nájomné vrátane prevádzkových nákladov + 20 % DPH.

Mali by ste zabezpečiť, aby realitní agenti boli členmi príslušných organizácií, ako je OVI.

Zdravotníctvo

 

Každá rakúska krajina (provincia) má svoju vlastnú zdravotnú administratívu a každý okres má zdravotný úrad. Všetky väčšie obce sú zo zákona povinné zamestnávať obecného lekára (praktického lekára), ktorého môžete kedykoľvek počas ordinačných hodín konzultovať.

V princípe každý je oprávnený využívať zariadenia rakúskej zdravotnej služby (preventívne vyšetrenie, preventívne vyšetrenie, konzultácie počas tehotenstva, pľúcne vyšetrenie, röntgen atď.). Náklady sú hradené rakúskym systémom sociálneho poistenia alebo prostredníctvom systému platného vo vašej domovskej krajine.

Zdravotná poisťovňa uhrádza náklady za návštevy lekárov, lieky (časť príspevku pacienta, ktorý v súčasnosti (v roku 2022) predstavuje 6,70 EUR za liek a hospitalizáciu, pričom príspevok pacienta v roku 2021 sa pohyboval medzi 11 EUR a 24 EUR na deň v priemere za maximálne 28 dní vo verejných nemocniciach, ako aj poskytovanie nemocenských dávok po uplynutí nároku na nemocenské. Lieky je možné získať od lekární alebo v malých obciach od praktického lekára.

Praktického lekára môžete nájsť v mieste vášho bydliska alebo okolí. Praktický lekár vykonáva bežné vyšetrenia, prehliadky, ale aj vyšetrenie krvi, srdca (EKG). Ak je to potrebné, praktický lekár vám vystaví odporúčanie na návštevu špecialistu alebo ambulancie v nemocnici. Špecialistu vo vašom okolí však môžete navštíviť aj priamo, bez odporúčania. Vo väčších mestách sídlia aj miestni zubári. Pred návštevou špecialistu alebo zubára sa vždy objednajte. Obvykle si nemusíte dohodnúť stretnutie s praktickým lekárom, ale čakacia doba v čakárni môže byť dlhá.

Na to, aby ste mohli využívať služby systému verejného zdravotníctva, budete vy a vaši príbuzní potrebovať občiansky preukaz (e-kartu) na každú návštevu lekára alebo lekársku prehliadku. V Rakúsku je e-karta aj európskym preukazom zdravotného poistenia. Lekárska služba sa platí priamo do fondu zdravotného poistenia pomocou elektronickej karty a za množstvo vyšetrení a ošetrení od lekárov, ktorí majú s fondom uzatvorenú zmluvu, nebudete musieť nič platiť. Niektoré finančné prostriedky vyžadujú čiastočnú platbu za procedúry alebo vrátenie veľkej časti poplatku, ak už boli zaplatené.


Súkromným lekárom je spravidla potrebné zaplatiť v hotovosti alebo platobným príkazom; Po predložení faktúry sa relatívne malá časť nákladov vráti prostredníctvom vášho fondu zdravotného poistenia. Keďže v Rakúsku existuje veľmi dobrá služba verejného zdravotníctva, počet súkromných nemocníc a súkromných kliník je relatívne malý. Môžete však získať aj súkromné ​​ošetrenie vo verejných nemocniciach. V takom prípade sa oplatí uzavrieť doplnkové poistenie u svojej zdravotnej poisťovne alebo u súkromných poisťovateľov.

Informácie o tom, ktorý z lekárov a zubárov je v službe počas víkendov a sviatkov môžete získať na mestskom úrade, v novinách (napr. Krone, Kurier) a na internetových stránkach regionálnej lekárskej asociácie (víkend / prvá pomoc). Pohotovostná lekárska služba je k dispozícii pondelok – piatok od 19:00 – 7:00, ako aj počas víkendu a sviatkov po celý deň, v prípade potreby použite linku 141 (toto národné telefónne číslo platí v celom Rakúsku).

 

Doprava

 

Rakúsko má jednu z najrozvinutejších dopravných sietí zo všetkých krajín EÚ. Krajina je pokrytá rozsiahlymi železničnými a autobusovými cestami. Viedeň má jednu z najhustejších verejných dopravných sietí v Európe.

Diaľnice

Používanie rakúskych diaľnic podlieha vyberaniu poplatkov. Predtým ako použijete diaľnicu, mali by ste si zakúpiť diaľničnú známku (Autobahnvignette). Tú môžete získať na hraničných prechodoch. Taktiež ich môžete kúpiť na niektorých poštách v Rakúsku alebo v trafikách.

Verejná doprava

Hromadná doprava: vo veľkých mestách sa ponúkajú rôzne ceny za cestu verejnou dopravou. Jediný lístok (na výlet cez mesto jedným smerom 2021) stojí v priemere 1,00 EUR – 2,90 EUR. V mnohých mestách však existujú denné, týždenné, mesačné alebo ročné prechody, ako aj špeciálne ponuky pre turistov. Vo väčších mestách je možné získať jednotné lístky a viacúrovňové karty zo strojov buď na zastávke alebo stanici alebo na vozidle vo väčšine foriem verejnej dopravy (napríklad od vodiča). Jednotlivé lístky a karty s viacerými jazdnými pruhmi si môžete kúpiť aj vopred od obchodníkov s tabakom (Trafik) v mestách ako je Viedeň. Vo vidieckych oblastiach zvyčajne musíte kúpiť lístky, mesačné lístky atď. od vodiča.

Vidiecke oblasti sú obsluhované autobusmi a vlakmi. Cestovné lístok na päť kilometrov stojí za dospelých v priemere 2,20 EUR. Ak používate dopravné služby v rámci mesta, často platia nižšie miestne cestovné. Pre niektoré kategórie cestujúcich sú zľavy, napr. deti / mládež, dôchodcovia a študenti.

Park & Ride, viedenské garáže

Pokiaľ prídete do Viedne autom, riaďte sa miestnymi predpismi pre parkovanie v zónach krátkodobého parkovania, alebo využite záchytné parkoviská.

Na záchytných parkoviskách alebo v garážach Park & Ride na okraji mesta Viedeň môžete pohodlne prestúpiť z auta priamo na MHD (napr. metro, električku alebo autobus)
– a je to veľmi výhodné  i po finančnej stránke.

Park & Ride (0 – 24 hod.) stojí na celý deň 3,60EUR

Vo všetkých zónach krátkodobého parkovania potrebujete už od prvej minúty parkovania parkovací lístok. To platí i pre krátke zastavení napríklad na vyloženie batožiny. K tomu účelu slúži parkovací lístok zadarmo na 15 minút, ktorý dostanete na recepcii hotela. Tieto parkovacie lístky na 15 minút nie je možné kombinovať s ďalšími parkovacími lístkami.

Parkovacie lístky si môžete kúpiť

  • v predajniach tabaku
  • v automatoch na cigarety
  • na čerpacích staniciach
  • v predpredajných miestach dopravného podniku Wiener Linien
  • v automatoch na parkovacie lístky dopravného podniku Wiener Linien
  • prostredníctvom mobilného telefónu

Pokiaľ budete chcieť použiť viac parkovacích lístkov naraz, napíšte na každý z nich rovnaký čas príchodu.

Návštevníci s hendikepom musia mať parkovací preukaz, aby mohli na parkovacích miestach pre osoby s postihnutím a v zónach krátkodobého parkovania parkovať neobmedzene.

 

Rakúske železnice (ÖBB)

Cestovné lístky si môžete kúpiť na všetkých železničných staniciach, v cestovných agentúrach s právom predávať železničné cestovné lístky, v automatoch na predaj lístkov (pre regionálnu dopravu) a od vlakových sprievodcov. Pri dlhších tratiach je možné cestovný lístok zakúpiť aj prostredníctvom SMS alebo Internet.

Železničná doprava: www.oebb.at

Ak si prácu v Rakúsku ešte len hľadáte, skústesi pozrieť aktuálne pracovné ponuky v Rakúsku.