Táto stránka používa na zlepšenie používania cookies. Pokračovaním súhlasíte s podmienkami používania.

SÚHLAS

Akcia sa nepodarila

ZAVRIEŤ

Boli ste úspešne prihlásený

ZAVRIEŤ

PRACOVNÁ PORADŇA

Založenie živnosti v Rakúsku

Základne informácie, ktoré potrebujete vedieť pri zakladaní živnosti pri práci v Rakúsku.

Päť základných krokov získavania rakúskej živnosti

Proces získavania rakúskej živnosti je možné rozdeliť do piatich základných krokov:

1.    prihlásenie k pobytu v Rakúsku,

2.    prihlásenie do hospodárskej komory,

3.    samotné založenie živnosti v Rakúsku,

4.    oznámenie o založení živnosti na finančnom úrade,

5.    oznámenie o založení živnosti v sociálnej poisťovni.

Základnými podmienkami pre získanie živnosti v Rakúsku je dosiahnutie veku osemnásť rokov, štátna príslušnosť niektorej z krajín Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru a v prípade cudzincov z tretích krajín povolenie na pobyt (Aufenthaltsberechtigung). Žiadateľ o rakúsku živnosť musí vo vzťahu k predmetnej živnosti spĺňať aj podmienku bezúhonnosti, čo znamená že nesmú existovať žiadne okolnosti vylučujúce vykonávanie predmetnej živnosti (Gewerbeausschlussgründe), napr. žiadne odsúdenie za hospodársky trestný čin. Za určitých okolností môže byť aj v podmienke bezúhonnosti žiadateľovi udelená výnimka (Nachsicht vom Gewerbeausschluss).

Prihlásenie k pobytu v Rakúsku

Občania Slovenskej republiky, ešte predtým, než začnú vykonávať akékoľvek kroky smerujúce k samotnému založeniu rakúskej živnosti, musia sa prihlásiť k pobytu v Rakúsku. Povinnosť prihlásiť sa na prechodný alebo trvalý pobyt si musíte splniť do troch dní od zriadenia prechodného alebo trvalého pobytu. Prihlásenie sa k pobytu v Rakúsku sa vykonáva na miestne príslušnom obecnom úrade alebo magistráte, na referáte pre evidenciu obyvateľov (Anmeldung bei der Meldebehörde). Prihlasovanie sa k pobytu sa uskutočňuje prostredníctvom oficiálneho formuláru, tzv. Meldezettel. V prípade, že nebývate vo vlastnom dome alebo byte, musí byť tento formulár podpísaný aj jeho majiteľom, resp. prenajímateľom. Pri vybavovaní tohto úkonu budete ešte potrebovať platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.

Prihlásenie do hospodárskej komory

V Rakúsku súčasne so založením živnosti vzniká podnikateľovi aj povinné členstvo v hospodárskej komore (Wirtschaftskammer). Hospodárska komora zastupuje záujmy podnikateľov a čo je veľmi dôležité, jej primárnou úlohou je aj starostlivosť o svojich členov. Hospodárska komora svojim členom sprostredkúva dôležité informácie ohľadom podnikania, poradenstvo, podporu, ale aj pomoc pri ohlasovaní živnosti. Za členstvo v hospodárskej komore sa platia aj členské poplatky. Malí podnikatelia, ako napríklad živnostníci, platia len základný ročný poplatok, ktorého výška sa pohybuje približne od 40 eur do 138 eur v závislosti od konkrétnej spolkovej krajiny, v ktorej sa miesto živnostenského podnikania nachádza. Pri pozastavení živnosti na dlhšie obdobie môže byť členský poplatok za toto obdobie polovičný.

Do hospodárskej komory je vhodné sa prihlásiť ešte pre samotným založením živnosti. Podnikatelia, ktorí si živnosť v Rakúsku zakladajú prvýkrát (Neugründung), môžu byť podľa zákona o podpore novozaložených firiem (Neugründungsförderungsgesetz (NeuFöG)) oslobodení od zriaďovacích poplatkov spojených so založením živnosti vo výške približne 60 eur (kolkové a správne poplatky, určité dane a odvody, časti nemzdových pracovných nákladov). Pri prihlásení sa do príslušnej hospodárskej komory a absolvovaní povinného poradenského rozhovoru vám hospodárska komora potvrdí tzv. prehlásenie o novom založení (Erklärung der Neugründung), na základe ktorého budete od zriaďovacích poplatkov na živnostenskom úrade oslobodení. Je tu aj možnosť využiť doplnkovú službu hospodárskej komory, ktorá elektronicky doručí žiadosť o ohlásenie živnosti príslušnému živnostenskému úradu namiesto vás.

Samotné založenie živnosti v Rakúsku

Po tom, ako sa prihlásite na pobyt v Rakúsku a po prihlásení sa do príslušnej hospodárskej komory od nej získanie prehlásenie o novom založení, môžete pristúpiť k samotnému založeniu živnosti. Ohlásenie živnosti sa v niektorých spolkových krajinách vykonáva priamo na hospodárskej komore a v iných na živnostenskom úrade (Gewerbebehörde) miestne príslušnom podľa miesta, kde živnosť budete vykonávať. Môže to byť obvodný úrad (Bezirkshauptmannschaft) alebo v mestách s vlastným štatútom aj mestský úrad (Magistrat). Vo Viedni si túto funkciu plní mestský okresný úrad (Magistratisches Bezirksamt). Pre presnú informáciu ohľadom miesta ohlásenia živnosti je vhodné sa na to ešte predtým spýtať priamo na hospodárskej komore. Živnosť je možné v Rakúsku ohlásiť osobne na živnostenskom úrade, odoslaním formuláru poštou, faxom, e-mailom alebo vyplnením online formuláru elektronicky (nie všade je takáto možnosť dostupná).

K založeniu živnosti v Rakúsku budete potrebovať predovšetkým nasledujúce dokumenty:

·      rodný list (Geburtsurkunde),

·      občiansky preukaz (Statsbürgerschaftsnachweis) alebo cestovný pas (Reisepass),

·      sobášny list (Heiratsurkunde), rozsudok súdu o rozvode manželstva alebo iný doklad o zmene priezviska (len v prípade zmeny priezviska),

·      slovenský výpis z registra trestov (Strafregisterbescheinigung), nie starší ako tri mesiace (platí len pre osoby, ktoré nežijú v Rakúsku alebo tu žijú menej ako päť rokov),

·      potvrdenie o prihlásení k pobytu (Bestätigung der Meldung),

·      pri prvom zakladaní živnosti aj tzv. prehlásenie o novom založení (Erklärung der Neugründung) potvrdené príslušnou obchodnou komorou (Wirtschaftskammer), na základe ktorého budete oslobodený od poplatkov súvisiacich so založením živnosti,

·      v prípade viazaných živností je potrebné preukázať príslušnými dokladmi aj odbornú spôsobilosť, ktorými môže byť napríklad vysokoškolský diplom, maturitné vysvedčenie, výučný list, potvrdenie o absolvovaní odbornej skúšky a podobne, v opačnom prípade je potrebné ustanoviť obchodnoprávneho konateľa alebo podať žiadosť o určenie individuálnej spôsobilosti.

Všetky vyššie uvedené doklady predkladané k ohláseniu živnosti je potrebné predložiť v ich originálnom znení alebo ako overenú kópiu.Dokumenty v slovenskom jazyku je potrebné predložiť v ich originálnom znení spolu s úradne overeným prekladom (výnimkou je spolková krajina Vorarlbersko). Akceptovaný je len úradne overený preklad vykonaný súdnym prekladateľom s prísahou v Rakúsku. V prípade, že budete mať problém niektorý z dokladov v uvedenej forme predložiť, obráťte sa na zakladateľský servis svojej hospodárskej komory.

Živnostenské podnikanie môžete začať vykonávať už odo dňa jeho ohlásenia, ak boli splnené všetky podmienky pre jeho vykonávanie a ak boli k jeho ohláseniu predložené všetky požadované dokumenty. V prípade splnenia všetkých podmienok vás živnostenský úrad musí do 3 mesiacov zapísať do centrálneho živnostenského registra a upovedomiť vás o tomto zápise doručením originálneho výpisu zo živnostenského registra.

Oznámenie o založení živnosti na finančnom úrade

V priebehu prvého mesiaca od založenia živnosti musíte začiatok svojho podnikania oznámiť aj na finančnom úrade (Finanzamt) miestne príslušnom podľa vášho pobytu v Rakúsku. Oznámenie finančnému úradu sa vykonáva prostredníctvom formuláru pre prihlášku na finančnom úrade (Verf24), ktorý si môžete vyžiadať už pri ohlasovaní živnosti priamo od živnostenského úradu. Vyplnený formulár potom postačuje zaslať finančnému úradu poštou. Túto povinnosť si môžete ešte jednoduchšie splniť aj na samotnom živnostenskom úrade pri ohlasovaní živnosti, ktorý začiatok Vášho podnikania prostredníctvom predmetnej prihlášky finančnému úradu oznámi namiesto vás.

Ako živnostníka v Rakúsku sa vás týkajú aj všetky daňové povinnosti vrátane povinnosti podávania daňového priznania. Ak Vaše ročné príjmy budú nižšie ako 33 000 eur, platiteľom DPH v Rakúsku nebudete. Ohľadom dane z príjmov sa v Rakúsku uplatňuje progresívne zdaňovanie, tzn. že s rastúcou výškou príjmu rastie aj sadzba dane z príjmov. Daň z príjmov sa platí až pri príjmoch začínajúcich od 11 000 eur a jej sadzba sa v závislosti od výšky tohto príjmu pohybuje až do výšky 50 % zo základu dane z príjmov.

Oznámenie o založení živnosti v sociálnej poisťovni

Ďalšou povinnosťou začínajúceho živnostníka v Rakúsku je v priebehu prvého mesiaca od založenia živnosti sa prihlásiť na sociálne poistenie. Prihlášku na sociálne poistenie je potrebné adresovať Úradu sociálneho poistenia pre živnostníkov (Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft (SVA)) miestne príslušnému podľa vášho pobytu v Rakúsku. Prihlásenie sa na sociálne poistenie sa vykonáva prostredníctvom formuláru Vyhlásenie o poistení pre živnostníkov (Versicherungserklärung für Gewerbetreibende und Gewerbegesellschafter). Vyplnený formulár je možné zaslať sociálnej poisťovni aj poštou alebo o to môžete požiadať aj samotný živnostenský úrad pri zakladaní živnosti, ktorý túto povinnosť splní namiesto vás.

Ako živnostníka v Rakúsku sa vás týkajú aj všetky odvodové povinnosti vrátane povinnosti platiť sociálne a zdravotné poistenie. Výška sociálneho a zdravotného poistenia je pri jeho jednotlivých zložkách rôzna. Výška niektorých zložiek poistení je fixná, iná sa mení v závislosti od výšky príjmu alebo od počtu rokov poistenia. Poistenie sa platí štvrťročne a je splatné vždy ku koncu druhého mesiaca príslušného kalendárneho štvrťroka, tzn. ku koncu februára, mája, augusta a novembra. Aktuálne v roku 2015 zaplatí začínajúci živnostník v Rakúsku z minimálnych vymeriavacích základov štvrťročne sociálne a zdravotné poistenie spolu vo výške 473,28 eur.

Odvody SZČO v Rakúsku v prvých troch rokoch živnosti
odvody sú vypočítané z minimálneho vymeriavacieho základu platného v r.2016.

DRUH

 

MESAČNE

 

KVARTÁL

 

ROK

KV

zdravotné

31,80 €

 

95,40 €

 

381,60 €

PV

penzijné

133,85 €

 

401,55 €

 

1.606,20 €

UV

úrazové

9,11 €

 

27,33 €

 

109,32 €

SV

zabezp. SZČ

6,36 €

 

19,08 €

 

76,32 €

SPOLU

181,12 €

 

543,36 €

 

2.173,44 €

V prípade, že je skutočný vymeriavací základ vyšší, sociálna poisťovňa môže v nasledujúcich rokoch vyrubiť nedoplatok.

Dobrovoľné pripoistenie pre prípad práceneschopnosti

V tabuľke sú uvedené minimálne sumy poistného.
Skutočná suma sa počíta z vymeriavacieho základu a činí 2,5%, minimálne však 30,05€/mesačne.
 

 

DRUH

MESAČNE

 

KVARTÁL

 

ROK

ZVKV

nemocenské

30,05 €

 

90,15 €

 

360,60 €

SPOLU s povinným

211,17 €

 

633,51 €

 

1.534,04 €

Práceneschopnosť

Dobrovoľné nemocenské pripoistenie živnostníkov v Rakúsku – Zusatzversicherung

Platné od 01.01.2017!!!!

Od 1.1.2017 nastali podstatné zmeny v nemocenskom pripoistení živnostníkov v Rakúsku.

Živnostník platiaci odvody v Rakúsku nemá automaticky nárok na peňažnú náhradu príjmu pri práceneschopnosti. Má však možnosť sa dobrovoľne nemocensky pripoistiť.

Kedy vznikne nárok na vyplácanie náhrady príjmu pri PN.

Nárok na náhradu mzdy pri PN živnostníkovi vznikne po 6tich mesiacoch od začiatku platnosti dobrovoľného pripoistenia.

Výnimka:

Ak PN vznikla z dôvodu pracovného úrazu, je možné plnenie aj skôr.

Výška odvodov:

2,5% z vymeriavacieho základu, minimálne však 30,77€ mesačne. Odvody na dobrovoľné nemocenské pripoistenie sa platia kvartálne spolu s povinnými odvodmi.

Výška náhrady príjmu pri PN

Prvé 3 dni 0€.

Od 4.dňa 60% z Vášho denného vymeriavacieho základu.

Z minimálneho vymeriavacieho základu je denná náhrada príjmu vo výške 8,51€.

Aký je Váš vymeriavací základ pre dávky pri PN.

Výšku svojho mesačného vymeriavacieho základu zistíte v kvartálnom výpise SVA.

Minimálny vymeriavací základ pre rok 2017 je 425,70€

Začínajúci živnostníci a tí, ktorí si nepodávajú daňové priznanie, majú minimálny vymeriavací základ.

Ako si vypočítať výšku dennej dávky PN

(VZ * 12 / 365 * 0,6)= denná dávka pri práceneschopnosti

VZ-vymeriavací základ pre Zusatzversicherung

Kalkulačka výpočtu náhrady mzdy pri PN.

Dĺžka vyplácania náhrady príjmu pri PN.

Náhrada príjmu pri nepretržitej PN sa vypláca maximálne 26 týždňov.

Ak je PN z dôvodu tej istej diagnózy prerušovane viac krát po sebe, týždne sa spočítavajú.

Ak Vaša PN z dôvodu tej istej diagnózy presiahne 26 týždňov, od 27. týždňa Vám zaniká nárok na vyplácane dávok z dobrovoľného pripoistenia. S rovnakou diagnózou môžete dostávať dávky až po ďalších 26tich týždňoch pripoistenia.

Zdaňovanie príjmu pri PN.

Vyplatená náhrada príjmu pri PN sa zdaňuje!

Lehoty pre hlásenie PN.

Práceneschopnosť musíte nahlásiť do 7 dní od vzniku PN. Ak PN trvá dlhšie ako 14 dní, po 14tich dňoch je potrebné opätovne oznámiť trvanie PN.

Sociálna pomoc pri dlhodobej PN

Pri PN, ktorá trvá viac ako 42 dní nepretržite, má živnostník nárok na sociálnu pomoc v chorobe.

Nárok na sociálnu pomoc vzniká od 43tieho dňa PN.

Výška sociálnej pomoci je 29,23€ denne.

Živnostník, ktorý nebol dobrovoľne nemocensky pripoistený má tiež nárok na sociálnu pomoc od 43tieho dňa nepretržitej PN.

Maximálna dĺžka poberania sociálnej pomoci pri PN je 20 týždňov.

V prípade, že Vaša PN nastala následkom pracovného úrazu, alebo úrazu cestou do práce, je potrebné oznámiť pracovný úraz príslušnej poisťovni.

 Pracovný úraz

– úraz cestou z domu do práce

- úraz v práci

- úraz na ceste z práce

- úraz na služobnej ceste

- úraz pri dopravnej nehode

- smrť v dôsledku úrazu

Zamestnanci aj živnostníci sú povinne úrazovo poistení.

Pracovný úraz je potrebné nahlásiť okamžite

Lehoty na hlásenie úrazu poisťovni:

- pri smrti následkom úrazu – do 5tich dní od úrazu

- pri PN dlhšej ako 3 dni – do 5tich dní od úrazu

Príslušné úrady

hlásenie úrazu: úrazová posťovňa

hlásenie práceneschopnosti: sociálna poisťovňa

Formulár k hláseniu práceneschopnosti

Tento formulár si môžete obojstranne vytlačiť a pri PN predložiť ošetrujúcemu lekárovi.

 

Pozrite si aktuálne pracovné ponuky v Rakúsku