Táto stránka používa na zlepšenie používania cookies. Pokračovaním súhlasíte s podmienkami používania.

SÚHLAS

Akcia sa nepodarila

ZAVRIEŤ

Boli ste úspešne prihlásený

ZAVRIEŤ

PRACOVNÁ PORADŇA

Príjmy a dane

Základné frázy, s ktorými sa môžete stretnúť pri práci v Rakúsku. Pripravte sa pred tým ako si vyberiete tu správnu ponuku práce.

Príjmy a dane

Priemerný hrubý ročný príjem pracovníkov zamestnaných na plný úväzok v Rakúsku v roku 2021 bol 31 407 EUR. Priemerný čistý ročný príjem bol 23 617 EUR. Priemerný príjem bol najnižší vo Viedni a najvyšší v Dolnom Rakúsku.

V roku 2020 zamestnané ženy naďalej zarábali podstatne menej ako ich mužskí kolegovia. Ich čistý príjem bol len 64,1% z príjmu mužov, pričom ženy boli oveľa častejšie zamestnané na skrátený úväzok.

Informácie o priemernom ročnom čistom príjme v členení podľa povolania možno nájsť na adrese: www.statistik.at

Ekonomické odvetvia s najväčším počtom zamestnancov v roku 2020 sú: 1. Tovarová výroba, 2. Obchod, údržba, oprava motorových vozidiel, 3. Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť, 4. Stavebníctvo, 5. Verejná správa/obrana/sociálne zabezpečenie, 6. Vzdelávanie a školstvo, 7. Doprava a skladovanie, 8. Odborné, vedecké a technické činnosti, 9. Ubytovanie a stravovanie, 10. Doprava, 9. Služby v slobodnom povolaní, 10. Ostatné služby.

Podľa sektorov pracovalo v roku 2020 17,9 % zamestnaných žien v obchode a 17,9 % v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti. Muži boli naopak najčastejšie zamestnaní v priemyselnej výrobe (24,2 %), stavebníctve (13,9 %) a obchode (12,1 %). Ubytovanie a stravovanie, ktoré kríza COVID-19 obzvlášť zasiahla, tvorilo 6,8 % žien a 3,5 % mužov.
 

Daň z príjmu

Daň z príjmov: Zákon o dani z príjmu (Einkommensteuergesetz) rozlišuje niekoľko druhov príjmov: príjmy z poľnohospodárstva a lesníctva, zo samostatnej zárobkovej činnosti, z obchodných a remeselných činností, zo zamestnania, z kapitálového majetku, z prenájmu a lízingu, atď. V Rakúsku sa uplatňuje progresívna sadzba dane z príjmu (0 – 55%). Daň z príjmov z príjmu zo závislej činnosti sa tiež nazýva daň zo mzdy (Lohnsteuer). Výška dane z príjmu závisí od zdaniteľných príjmov zarobených v kalendárnom roku. Kalendárny rok sa zhoduje s podnikateľským rokom a zahŕňa obdobie dvanástich mesiacov.

Daň z príjmov zo zamestnania je odvádzaná zamestnávateľom priamo zo mzdy alebo platu spolu s odvodmi do systému sociálneho zabezpečenia (Quellensteuer – withholding tax). Mesačné daňové zrážky tvoria preddavky povinnej ročnej dane a sú potrebné pre ročné zúčtovanie dane (Arbeitnehmerveranlagung, predtým Lohnsteuerausgleich) korešpondujúce s daňovým priznaním.

Rôzne výdavky môžu byť kompenzované v dani z príjmov, v závislosti od okolností, napr. príspevok pre jediného živiteľa rodiny, príspevok pre osamelého rodiča, príspevky a mimoriadne výdavky, ako je príspevok na deti, paušálne príspevky pre dochádzajúcich, profesionálne výdavky napr. na internet, a mimoriadne náklady (napr. nemocničné poplatky, výdavky na lieky).

Náklady na starostlivosť o deti, ako sú náklady na škôlku a popoludňajšiu starostlivosť (Nachmittagsbetreuung), sú vyňaté zo zdaňovania. Daňové priznanie musí byť predložené daňovému úradu, môže sa predtým vykonať aj ročné zúčtovanie dane. V mnohých prípadoch, ako výsledok ročného zúčtovania dane, vám je vrátená určitá suma z celkovej dane, ktorú ste odviedli za rok.

Príspevky do systému sociálneho zabezpečenia sú povinní platiť zamestnanci aj zamestnávatelia (výnimka: úrazové poistenie uhrádza len zamestnávateľ). V roku 2023 musia zamestnanci a zamestnávatelia odvádzať tieto sadzby z hrubých miezd:

– nemocenské poistenie: poistenie pre manuálne pracujúcich, zamestnanci, živnostníci: 7,65%, samostatne zárobkovo činné osoby (ďalej len SZČO – GSVG), na ktoré sa vzťahuje zákon o živnostenskom poistení (Gewerbliches Sozialversicherungsgesetz): 6,80%

– úrazové poistenie: manuálni robotníci, administratívni pracovníci, živnostníci – 1,10%;  živnostníci: paušálne mesačnú sumu: 10,97 EUR za mesiac;

– poistenie v nezamestnanosti: zamestnanci, živnostníci – 6%;

– dôchodkové poistenie: zamestnanci, živnostníci – 22,8%;

– dôchodkové poistenie pre  začínajúce SZČO (Neue Selbständige) (GSVG) – 18,5%, FSVG: 20%

Ďalej zamestnanci a osoby na voľnej nohe platia 0,5% z hrubých miezd členský poplatok Komore práce. Zamestnanci platia ďalšie 1% poplatok na podporu bytovej výstavby (živnostníci tento poplatok platiť nemusia). Ak ste členom odborov, platíte členské príspevky a v prípade, že ste členom určitej cirkevnej komunity, priamo z hrubej mzdy sa vám odvádza príspevok (daň) za členstvo, ktoré je zrážané priamo zo mzdy.

Ostatné dane

Daň z pridanej hodnoty: DPH je nepriama daň, ktorú platia koncoví používatelia pri nákupe produktov alebo služieb. Daň z pridanej hodnoty vo všeobecnosti predstavuje 20 % (štandardná sadzba dane). Pri niektorých tovaroch a službách predstavuje daň z pridanej hodnoty 10 % alebo 13 %. Daň z príjmu právnických osôb: Právnické osoby (napr. spoločnosti) platia daň z príjmov právnických osôb namiesto dane z príjmu: 24 %. Obecná daň: Spoločnosti platia obecnú daň vo výške 3 % zo svojho základu dane obci, v ktorej majú sídlo. Daň z obratu: Spoločnosti podliehajú dani z obratu, ak ich ročný obrat presiahne 35 000 EUR. Daň z nadobudnutia pôdy, daň z pozemkov, daň z majetkových ziskov, daň z motorových vozidiel (daň z poistenia motorového vozidla), daň z kapitálových výnosov atď. sú ďalšie dane, ktoré je potrebné zaplatiť za určitých okolností. Ďalšie informácie o rôznych daniach možno získať na daňovom úrade a na Spolkovom ministerstve financií (Bundesministerium für Finanzen). Všetky dane sa platia príslušnému daňovému úradu.

Ročný výpis dane a podanie daňového priznania sú viazané k určitému termínu, ktorý musí byť dodržaný.

Rakúsko uzavrelo dohody o zamedzení dvojitého zdanenia so všetkými členskými štátmi EÚ / EHP, Švajčiarskom a mnohými ďalšími krajinami. Dane, daňové priznania k dani z príjmu a platby ostatných daní podliehajú špecifickej uzávierke.

Na cezhraničných pracovníkov sa vzťahuje viacero osobitných pravidiel.

Ďalšie informácie o výške jednotlivých daní možno získať od finančného úradu a zo spolkového ministerstva financií. Všetky dane sú platené príslušnému daňovému úradu. 

Pozrite si rôzne pracovné ponuky v Rakúsku